در معماری مگامال ها گرایش طراحی بیشتر به احاطه بر سطح زمین بوده و حتی الامکان از گسترش عمودی سازه پرهیز می شود. به این لحاظ کلان سازه هایی از این نوع عموماً برسطوح کم ارتفاع پهن می شوند. ضرورت ایجاد فضای کافی برای پارکینگ موجب گردیده است که طراحان برای ایجاد پارکینگ با وسعت کافی از زیر فضای سبز پروژه نیز استفاده نمایند. این الزام موجب افزایش عمق خاکبرداری پروژه تا عمق 16 متر گردید.
فوندانسیون ساختمان با عنایت به مقاومت خاک محل پروژه و حجم بارگذاری گسترده بنا با ضخامت یکصد الی یکصد و هشتاد سانتی متر اجراء گردیده است.